Description

一款簡單又好味的醬料,簡單一碗熱辣辣嘅白飯用一湯羹《香菇辣肉醬》撈勻已經十分惹味。另外天氣咁熱冇胃口食飯亦都好簡單煮一個《香菇辣肉醬》撈上海麵又方便又簡單又好味.